Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Masology s.r.o.

IČ: 07080735

DIČ: CZ07080735

místo podnikání: Fingerova 2182/7, 158 00, Praha – Stodůlky

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.masology.cz (dále jen „webová stránka“).

 

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.4.      Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. PROVOZOVATEL

 

Masology s.r.o.

IČ: 07080735

DIČ: CZ07080735

místo podnikání: Fingerova 2182/7, 158 00, Praha – Stodůlky

společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C 294330 

 

Kontaktní údaje:

 

telefon: +420 777 323 065

email: objednávky@masology.cz

 

(dále jen „provozovatel“).

 

 1. PRODÁVAJÍCÍ A ODESÍLATEL

 

Masology s.r.o.

IČ: 07080735

DIČ: CZ07080735

místo podnikání: Fingerova 2182/7, 158 00, Praha – Stodůlky

společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C 294330

 

 

(dále jen „prodávající“).

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

4.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

4.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou provozovatelem a prodávajícím považovány za správné.

 

4.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

4.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

4.5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

5.2.      Seznam zboží na webové stránce je online katalogem běžně dodávaného zboží. Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, nebo objednávky. K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží.

 

5.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

5.4.      Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující provozovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

5.5.      Smluvní vztah vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

5.6.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5.7.      Kupující i provozovatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky provozovatelem. Pokud zruší objednávku provozovatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě provozovatele a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

5.8.      Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že váha zboží uvedená v seznamu zboží umístěném ve webovém rozhraní obchodu je pouze přibližná a může vykazovat drobné odchylky od skutečné váhy zboží. Cena zboží (vyúčtování) však bude vždy prodávajícím uvedena dle skutečné váhy zboží.   

 

 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1.      Všechny ceny zboží jsou uváděny v Kč (Koruna česká).

 

6.2.      Zboží je možné uhradit: (i) na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby; (ii) bezhotovostně platební kartou nebo (iii) v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího. Výběr formy úhrady zboží provádí kupující v rámci objednávky.

 

6.3.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

6.4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

6.5.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a z toho důvodu nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy po převzetí zboží.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

8.1.      Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Dopravce doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce. V případě potřeby bude řidič dopravce před doručením kupujícího kontaktovat na telefon uvedený v objednávce.

 

8.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

8.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

8.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

9.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.  

 

9.2.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Maso Klouda, s.r.o., Šikulova 1436, 666 02 Předklášteří.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 

10.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

10.2.    Prodávající ani provozovatel nejsou ve vztahu ke kupujícímu vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

10.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednávky@masology.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

10.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

10.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

11.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

11.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

11.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

11.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

 

11.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající (provozovatel) pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím (provozovatelem) bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

11.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

11.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

12.2.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a/nebo provozovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

 

12.3.    Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny uzavírané kupní smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Zpět do obchodu